Thông tư mới về sửa đổi thuế suất nhập khẩu có hiệu lực tháng 10/2015 | Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới Thông tư mới về sửa đổi thuế suất nhập khẩu có hiệu lực tháng 10/2015

Thông tư mới về sửa đổi thuế suất nhập khẩu có hiệu lực tháng 10/2015

Thông tư mới về sửa đổi thuế suất nhập khẩu

Ngày 27/8/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 131/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.0.

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi:


Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất (%)

     

55.03

Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi.

 
 

- Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác:

 

5503.11.00

- - Từ các aramit

0

5503.19.00

- - Loại khác

0

5503.20.00

- Từ các polyeste

2

5503.30.00

-Từ acrylic hoặc modacrylic

0

5503.40.00

-Từ polypropylen

0

5503.90.00

- Loại khác

0

     

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2015.

Nguồn: thuvienphapluat


Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau


TAG: HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH HỌC KẾ TOÁN THUẾ